Publikacje

A. Rozprawy książkowe:

1. Obwód ZWZ-AK Rzeszów. Konspiracja wojskowa i „Burza”, Rzeszów 1992, stron 136.

2. Krakowska Okręgowa Delegatura Rządu na Kraj 1941-1945, Rzeszów 1996, stron 401.

3. Podokręg AK Rzeszów. Plan zbrojnego ujawnienia w świetle dokumentów (sierpień – wrzesień 1944 roku), Rzeszów 1999, stron 283; współautor: Andrzej Zagórski.

4. Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”. Okręg Rzeszów, Rzeszów 2000, stron 181.

5. Krakowski Okręg Armii Krajowej w dokumentach, t. III, Akcja „Burza” w Inspektoracie AK Rzeszów, Kraków 2003, stron 781; współautor: Andrzej Zagórski.

6. Z dziejów „Rozbratla” – Obwodu AK Rzeszów, Rzeszów 2003, stron 102.

7. Okręg Rzeszowski Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Model konspiracji, struktura, dzieje, Rzeszów 2006, stron 832.

8. Pułkownik Kazimierz Iranek-Osmecki. Emisariusz, cichociemny, oficer Komendy Głównej AK, Rzeszów 2007, stron 155; współautor: Jerzy Majka.

9. Podziemna armia. Podokręg AK Rzeszów, Rzeszów 2010, stron 411.

10. Kluczowe instytucje gospodarcze i nowa historia ekonomiczna, Rzeszów 2014, s. 1-209; współautor: Anatoliy Tkach.

11. Design of Logistic System (Theory and Applications), New York 2015, s. 1-300; współautorzy: Dusan Malindzak, Peter Kacmary, Grzegorz Ostasz, Andrzej Gazda, Beata Zatwarnicka-Madura, Marlena Lorek.

12. Instytucjolanyje projektirowanie obrazowatielnogo prostranstwa licznosti (Projektowanie instytucjonalne edukacyjnej przestrzeni osobowości), Melitopol – Rzeszów 2015, s. 1-112; współautor: Anatoliy Tkach.

13. Cywilne struktury Polskiego Państwa Podziemnego w Krakowie [w:] Walczące Miasto 1939-1945, praca zbiorowa, Kraków 2015, s. 55-85 [całość s. 1-158].

 

B. Redakcja naukowa:

- Jan Jakóbiec, Na drodze stromej i śliskiej. Autobiografia socjologiczna, redakcja naukowa, słowo wstępne, przypisy G. Ostasz, Kraków 2005, stron 696.

 

- Współczesne aspekty zarządzania. Teoria i doświadczenie, pod red. G. Ostasza, Rzeszów 2010, s. 158.

 

- Bohaterowie i duma. 100-lecie Związku Strzeleckiego w Rzeszowie, pod red. Grzegorza Ostasza, Jacka Magdonia, Waldemara Parucha, Rzeszów 2014, s. 1-256.

 

C. Artykuły w księgach zbiorowych:

- Mecenat nad kulturą w czasie okupacji (1939-1945), [w:] Z dziejów mecenatu kulturalnego w Polsce, pod red. J. Kosteckiego, Biblioteka Narodowa, Warszawa 1999, s. 299-333.

- The model of economic policy in contemporary Europe , [w:] Národná a regionálna ekonomika III (Krajiny Višegrádu a EÚ). Zbornik z medzinárodnej konferencie, Herlany-Košice 2000, s. 233-235.

- Zamach na Karola Świerczewskiego w ocenie wywiadu WiN, [w:] Pamiętny rok 1947, pod red. M.E. Ożóg, Rzeszów 2001, s. 163-174.

- Wokół genezy procesów globalizacyjnych, [w:] Globalizacja i regionalizacja gospodarki w Europie Środkowo-wschodniej na początku XXI wieku, Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, pod red. J. Adamczyka, Rzeszów-Polańczyk 2001, s. 239-244 [wyd. II, Rzeszów 2002].

- Miesto gumanitarnych disciplin w Polszie na puti k iewropiejckoj intiegracji, [w:] Matieriali wsieukrainskoj naukowo-mietodicznoj konfierencji: Wikoristanija mietodiw aktiwizacji nawczanija u biszczich tiechnicznych nawczalnich zakładach za suczasnich umow, Zapiriżżja 2001, s. 34-35. 

- Chłopi w powojennej konspiracji niepodległościowej na Rzeszowszczyźnie (1944-1947), [w:] Dzieje i przyszłość polskiego ruchu ludowego, t. 2, Polska Ludowa (1944/45-1989), pod red. W. Parucha, S.J. Pastuszki, R. Turkowskiego, Warszawa 2002, s. 95-112.


- Okręgowa Delegatura Rządu RP na Wołyniu, [w:] Terenowe struktury Delegatury Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj 1939-1945, pod red. G. Górskiego, Toruń 2002, s. 239-257.

- Transport samochodowy Polski – próba analizy, [w:] Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych. Zarządzanie i marketing w motoryzacji, Materiały XIV Konferencji Międzynarodowej, pod red. K. Lejdy, Rzeszów 2003, s. 243-250.

- „Pro europejska” reforma systemu oświatowego na przykładzie zmian w polityce kadrowej polskich szkół średnich o charakterze ekonomicznym, [w:] Informacijni technologii w ekonomici, mieniedżmenti i biznesi, Matieriały VIII Miznarodnoj naukowo-prakticznoj konfierencjii, Kijów 2003, s. 139-146.

- Polskije politiki o probliemach jewropiejskoj intiegracji, [w:] Jewropiejskij wibir Ukrainy: Probliemy tieorii ta praktiki riealizacji. Miżdunarodna naukowo-prakticzna konfierencija, Dnipropietrowsk 2003, s. 4-6.

- Ewolucja polityki regionalnej w zintegrowanej Europie. Analiza historyczna, [w:] Współczesne procesy integracyjne w wymiarze społeczno-ekonomicznym, pod red. J. Adamczyka, Rzeszów 2003, s. 341-356.

- Polska strategia transportowa w ramach Unii Europejskiej, [w:] Prawno-ekonomiczne i techniczne aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Materiały II Konferencji Międzynarodowej, pod red. K. Lejdy i K. Rajchela, Rzeszów 2004, s. 269-274; współautor: Artur Woźny.

- Rzeszów w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego (1939-1944), [w:] Rzeszów dawny i współczesny. Społeczeństwo, pod red. K. Kaszuby i Z. Sokół, Rzeszów 2005, s. 97-132.

- Rada WiN Tarnobrzeg. Zarys struktury i działalności, [w:] Powiat tarnobrzeski w latach 1944-1956, pod red. Z. Nawrockiego i T. Zycha, Tarnobrzeg 2005, s. 131-158.

- Z dziejów mieleckich struktur Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” 1945-1948, [w:] Mielec i powiat mielecki w latach 1944-1956, pod red. Z. Nawrockiego i J. Skrzypczaka, Mielec 2005, s. 61-81.

 

- Wokół historycznych aspektów polityki bezpieczeństwa w ruchu drogowym, [w:] Prawno-ekonomiczne i techniczne aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Materiały III Konferencji Międzynarodowej pod red. K. Lejdy, K. Rajchela, S. Wieczorka, Rzeszów-Krasiczyn 2007, s. 349-356; współautor: Artur Woźny.

 

- System kierowania i organizacji Polskiej konspiracyjnej administracji państwowej w latach 1940-1945, [w:] Aktualni problemy uprawlienia, t. 1, pod red. W. Ogarenko, Klasicznyj Pruiwatnyj Uniwersytet - Politechnika Rzeszowska, Zaporoże-Rzeszów 2008, s. 438-457.

 

- Teoria i praktyka zagadnień bezpieczeństwa w pracach polskiej Delegatury Rządu na Kraj, [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne we współczesnym państwie, pod red. E. Ury, K. Rajchela, M. Pomykały, S. Pieprznego, Rzeszów 2008, s. 518-528.

 

- Nadzór nad produktem niezgodnym w systemie zarządzania jakością Wydziałem Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej, [w:] Dylematy jakości kształcenia w uczelniach wyższych, pod red. K. Rajchela, G. Lwa, A. Szydełki, Rzeszów 2008, s. 123-130; współautor: Andrzej Pacana.

 

- Diagram Ishikawy jako narzędzie analizy jakości kształcenia, [w:] Dylematy jakości kształcenia w uczelniach wyższych, pod red. K. Rajchela, G. Lwa, A. Szydełki, Rzeszów 2008, s. 131-138; współautor: Andrzej Pacana.

- Studia podyplomowe jako odpowiedź na zapotrzebowanie klienta szkoły wyższej, [w:] Dylematy jakości kształcenia w uczelniach wyższych, pod red. K. Rajchela, G. Lwa, A. Szydełki, Rzeszów 2008, s. 323-330; współautor: Andrzej Pacana.

- Od Placówki Armii Krajowej do Koła Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” (1939-1947), [w:] Dla Polski. Z tradycji niepodległościowych Głogowa Małopolskiego i okolic, Łukawiec 2014, s. 71-91.

- Kazimierz Iranek-Osmecki – od Związku Strzeleckiego do Komendy Głównej AK, [w:] Bohaterowie i duma. 100-lecie Związku Strzeleckiego w Rzeszowie, pod red. Grzegorza Ostasza, Jacka Magdonia, Waldemara Parucha, Rzeszów 2014, s. 117-143.

 

D. Wybrane artykuły w periodykach naukowych:

- Inspektorat ZWZ-AK Rzeszów w planach powstania powszechnego i odtwarzania sił zbrojnych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej – Nauki Społeczne”, z. 14, 1991, s. 117-127.

- Wołyńska Okręgowa Delegatura Rządu 1942-1944. Organizacja i struktura, „Kwartalnik Historyczny”, nr 1, Warszawa 1993, s. 91-107.

- Z dziejów samoobrony konspiracji niepodległościowej w Rzeszowie, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 4, Kraków 1993, s. 50-63.

- Działalność Rzeszowskiego Wydziału WiN (1945-1947), „Studia Rzeszowskie”, t. 2, 1995, s. 97-123.

- Schemat organizacyjny Okręgu WiN Rzeszów (1945-1947). Uzupełnienia, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 8, Kraków 1996, s. 25-86.

- Akcja zbrojnego ujawnienia Armii Krajowej w Podokręgu Rzeszowskim we wrześniu 1944 roku, „Prace Historyczno-Archiwalne”, t. 4, Rzeszów 1996, s. 105-132.

- Od „Burzy” do rozwiązania Delegatury Sił Zbrojnych w Podokręgu Rzeszowskim, „Zeszyt Historyczny”, nr 1, Kraków 1996, s. 53-64.

- Ważne dokumenty do dziejów ZWZ we Lwowie, „Studia Rzeszowskie”, t. 3, 1996, s. 131-142; współautor: Grzegorz Mazur.

- Uwagi o strukturze i zadaniach Wydziału Bezpieczeństwa Departamentu Spraw Wewnętrznych Delegatury Rządu na Kraj, „Zeszyty Naukowe PRz – Ekonomia i Nauki Humanistyczne”, z. 5, 1997, s. 77-92.

- Nad protokołem zeznań oficera Armii Krajowej, „Zeszyt Historyczny”, nr 2, Kraków 1997, s. 123-134.

- Z dziejów konspiracji poakowskiej na Rzeszowszczyźnie. „NIE” i Delegatura Sił Zbrojnych w Podokręgu Rzeszów, „Zeszyty Naukowe PRz – Ekonomia i Nauki Humanistyczne”, z. 5, 1997, s. 93-103.

- Wydział Propagandy Rzeszowskiego Okręgu WiN, „Zeszyty Naukowe PRz – Ekonomia i Nauki Humanistyczne”, z. 7, 1998, s. 83-93.

- Polskie kompanie wartownicze w Niemczech (1945-1947) według opinii wywiadu Delegatury Zagranicznej WiN, „Prace Historyczno-Archiwalne”, t. 6, Rzeszów 1998, s. 101-121.

- Raport kpt. Łukasza Cieplińskiego po „Burzy” w Inspektoracie AK Rzeszów, „Czasy Nowożytne”, t. 5, Toruń 1998, s. 155-166.

- Z odsieczą powstańczej Warszawie. Dokumenty Inspektoratu AK Rzeszów, „Zeszyt Historyczny”, nr 3, Kraków 1998, s. 3-15.

- Wyrok w sprawie grupy „Mściciela”, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 11, Kraków 1998, s. 249-272.

- Raport „Brygad Wywiadowczych” WiN w sprawie śmierci Władysława Kojdra, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 11, Kraków 1998, s. 217-223.

- Pod nadzorem UB i MO. Przyczynek do działalności organów bezpieczeństwa na Rzeszowszczyźnie, „Czasy Nowożytne”, t. 6, Toruń 1999, s. 259-272.

- O sposobach dociekania prawdy historycznej, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 12, Kraków 1999, s. 272-279.

- Kedyw i komenda Podokręgu AK Rzeszów w zeznaniach szefa sztabu, „Prace Historyczno-Archiwalne”, t. 8, Rzeszów 1999, s. 167-188.

- Nad protokołem rozmów WiN - UPA; z 18 maja 1946 roku, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 14, Kraków 2000, s. 159-164.

- Z działalności Funduszu Kultury Narodowej, „Zeszyty Naukowe PRz – Ekonomia i Nauki Humanistyczne”, z. 8, 2000, s. 41-51.

- Under UB and MO Surveillance: A Contribution to the Studies of the Activities of Security Organs in the Rzeszów Region, „Modern Times”, vol. 1, Toruń 2000, s. 161-175.

- Polish and Ukrainian political underground. Dialogue, [w:] Probliemi dierżawnogo budiwnictwa w umowach Jewropiejskogo szljachu rozwitku niezalieżnoj Ukraini, Materiali miżnarodnoj naykowo-praktucznogo konfierencji, Kijw 2001, s. 63-65.

- UB kontra PSL w 1947 r. Rzeszowska instrukcja specjalna, „Zeszyty Historyczne”, z. 136, Paryż 2001, s. 109-116.

- Rol gumanitarnych ta suspilnich nauk w pieriod jewropiejskoj intiegracji, „Nowa Paradigma”, Almanach naukowych prac, Zaporoże 2001, s. 26-29.

- Relacja majora „Draży”, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 16, Kraków 2001, s. 209-215.

- Walka bieżąca rzeszowskich struktur ZWZ-AK. Dywersja i sabotaż, „Zeszyty Naukowe PRz – Ekonomia i Nauki Humanistyczne”, z. 9, 2001, s. 49-76.

- Alianckie wsparcie lotnicze w Inspektoracie AK Rzeszów. Sprawozdanie ppor. Jana Łopuskiego, „Studia Rzeszowskie”, t. 9, 2002, s. 135-140.

- Kierunki prac wywiadu rzeszowskich struktur Zrzeszenia „WiN”, „Studia Rzeszowskie”, t. 8, 2002, s. 93-106.

- Patrioticzeskije orienty polskoj mołodieży u proga Jewropiejskogo Sojuza, "Gumanitarnij Wisnik" Zaporizkoj Dierżawnoj Inżiniernoj Akademii, nr 9, Zaporożija 2002, s. 30-32.

- Wokół zagadnień polityki transportowej UE, [w:] Sistemi mietodi kieruwanja, technologija ta organizacja wyrobnictwa, piemontu ta ekspluatacji awtomobiliw, Kiew 2003, s. 218-227.

-  Armia Krajowa na Rzeszowszczyźnie. Więzienne zaznanie Zenona Soboty, „Zeszyty Naukowe PRz – Ekonomia i Nauki Humanistyczne”, z. 12, 2003, s. 9-41.

- Sprawozdanie porucznika „Gustawa”, „Prace Historyczno-Archiwalne”, t. 13, Rzeszów 2003, s. 185-191.

- Krośnieńskie struktury Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, „Dzieje Podkarpacia”, t. 7, Krosno 2003, s. 193-215.

- Ekonomiczeskije pierspiektiwy razwitija w planach priedstawitielstwa emigracionnogo Prawitielstwa Polszi na 1941-1945 r., [w:] „Akademicznij ogliad”, nr 2, Dnipropietrowsk 2003, s. 129-132.

- Koszty i korzyści dostosowania polskiego transportu do wymogów Unii Europejskiej, [w:] Projektuwanija, wirobnictwo ta ekspluatacija awtotransportnych zasobiw i poizdiw, „Szczoricznyj naukowo-wirobniczyj żurnal”, nr 11, Lwów-Czerniowce 2004, s. 190-198.

- The Polish Government-in-Exile’s Home Delegature, [w:] „Akademicznij ogliad” (Academy Review), nr 1, Dnipropietrowsk 2004, s. 110-115.

- „Burza” w Podobwodzie AK Rzeszów-Południe, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 21, Kraków 2004, s. 195-219.

- Protokół przekazania komendy Obwodu AK Rzeszów z 15 kwietnia 1944 roku, „Prace Historyczno-Archiwalne”, t. 14, Rzeszów 2004, s. 175-185.

- Wywiad specjalny polskich konspiracji – „Brygady Wywiadowcze” na Rzeszowszczyźnie 1945-1946, „Zeszyty Naukowe PRz – Ekonomia i Nauki Humanistyczne”, z. 14, 2004, s. 123-141.

- Uprawlenije błagotworitielnoj diejatielnostiu podpolnogo prawitielstwa Polszi (1939-1945), [w:] Socialno-Ekonomiczna transformacija suspistwa w umowach globalizacji, Melitopol 2005, s. 19-21.

- Siatki wywiadowcze rzeszowskiej Armii Krajowej, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 23, Kraków 2005, s. 5-32.

- Sprawozdanie z akcji „Burza” a Obwodzie AK Mielec, „Prace Historyczno-Archiwalne”, t. 16, Rzeszów 2005, s. 191-201.

- Alianckie wsparcie lotnicze w Podokręgu AK Rzeszów, „Zeszyty Naukowe PRz – Ekonomia i Nauki Humanistyczne”, z. 15, 2005, s. 113-131.

- Polska w Unii Europejskiej – strategia transportowa, [w:] Projektuwanija, wirobnictwo ta ekspluatacija awtotransportnich zacobiw i poizdow, Lwów-Czerniowce 2005, s. 139-141.

- Ewolucja polityki regionalnej w zintegrowanej Europie. Analiza historyczna, „Zeszyty Naukowe PRz” (Zarządzanie i Marketing), z. 6, 2006, s. 221-235.

- Wybrane aspekty polityki gospodarczej zintegrowanej Europy, "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej" (Zarządzanie i MArketing), z. 14 (250), 2008, s. 237-241.

- Elementy rodzinne i osobiste w budowaniu wizerunku polityka, "Kwartalnik. Zarządzanie i Marketing", z. 16, nr 2/2009, s. 37-45; współautor: Agata Gierczak.

- Samorząd w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego na przykładzie okręgu krakowskiego, [w:] Znaczenie i funkcjonowanie samorządu w Polsce, pod red. I. Oleksiewicz, M. Pomykały, Rzeszów 2010, s. 23-37.

- Nowa taktyka konspiracji wojskowej w warunkach sowieckiej dominacji, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej” (Ekonomia i Nauki Humanistyczne), z. 17 (275), 2010, s. 179-187.

- Komentarz, [w:] Stefan Dąbski, Egzekutor, Warszawa 2010, s. 115-122.

- Etapy rozwoju polityki transportowej w zintegrowanej Europie, [w:] Materiały V Międzynarodowej konferencji naukowej, Melitopol 2010, s. 18-20 [współautor Andrzej Pacana]

- Wstępna optymalizacja kanałów dystrybucji, [w:] Materiały V Międzynarodowej konferencji naukowej, Melitopol 2010, s. 84-86 [współautor Andrzej Pacana]

- Migracje jako element stosunków międzynarodowych, [w:] Materiały V Międzynarodowej konferencji naukowej, Melitopol 2010, s. 49-51.

- Samoobrona rzeszowskich struktur AK jesienią 1944 roku, „Prace Historyczno-Archiwalne”, t. XXII, Rzeszów 2010, s. 125-134.

- Prawitiel dzierżawi ta jogo obraz (ewropiejska istoriczna paradigma), [w:] Współczesne aspekty zarządzania. Teoria i doświadczenie, pod red. G. Ostasza, Rzeszów 2010, s. 5-38 [współautorzy Oleksandr Gugnin i Jilija Jakowlewa]

- Rozwój obrony cywilnej w Polsce, [w:] Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, pod red. J. Kisielnickiego, A. Letkiewicza, K. Rajchela, E. Ury, Warszawa 2010, s. 89-101.

- Kwalitologiczna ocena jakości autobusów, „Autobusy. Technika, eksploatacja, systemy transportowe”, nr 11, 2010, s. 30-32 [współautorzy: Agata Gierczak i Andrzej Pacana]

- Polska droga do demokracji i do Unii Europejskiej od połowy XX wieku, [w:] Człowiek w społeczeństwie demokratycznym Unii Europejskiej. Podobieństwa i różnice, szanse i zagrożenia, pod red. R. Klamuta, Kraków 2010, s. 121-161.

- Struktury cywilne Polskiego Państwa Podziemnego w Kolbuszowej. Powiatowa Delegatura Rządu – „Ogniwo nr 9”, „Rocznik Kolbuszowski”, nr 10, Kolbuszowa 2010, s. 165-178.

- Dwa światy. Pomiędzy konspiracją niepodległościową a kompaniami wartowniczymi, [w:] Polskie Odziały Wartownicze przy armii amerykańskiej w latach 1945-1989, pod red. M. Mazanek-Wilczyńskiej, P. Skubisza, H. Walczaka, Szczecin 2011, s. 107-115.

- Zarządzanie i struktura sieci administracyjnej polskiego państwa podziemnego 1940-1945, „Zeszyty Naukowe”, Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji, z. 3 (16), Warszawa 2011, s. 39-56.

- The Polish underground civil authorities, „Zeszyty Naukowe”, Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji, z. 4 (17), Warszawa 2011, s. 37-43.

- Przeciwdziałanie terroryzmowi na arenie międzynarodowej, [w:] Wspólna polityka bezpieczeństwa i obronności. Implikacja dla Polski, pod red. A. Letkiewicza, Z. Nowakowskiego, J. Rajchela, Warszawa 2011, s. 167-180 [współautor: Marta Pomykała].

- Rynek jako forma więzi między instytucjami finansowymi; aspekt historyczny, [w:] Materiały XII Międzynarodowej konferencji naukowej, Melitopol 2012, s. 9-19 [współautor: Anatoliy Tkach]

- Wokół genezy Delegatury Rządu na Kraj, [w:] Państwo. Administracja. Policja. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Rajchelowi, pod red. A. Letkiewicza, A. Misiuka, Szczytno 2012, s. 147-162.

- Terroryzm polityczny w Europie w drugiej połowie XX wieku. Próba zdefiniowania zjawiska, organizacje i metody działania, [w:] Ocena poziomu zagrożenia terroryzmem i organizacji systemu antyterrorystycznego w Polsce, pod red. P. Bogdalskiego, Z. Nowakowskiego, K. Rajchela, Warszawa 2012, s. 137-151 [współautor: Krzysztof Surowiec]

- Struktury wywiadowcze Podokręgu Rzeszów Armii Krajowej, [w:] Tajemnice Blizny, red. R. Wnuk, R. Zapart, Gdańsk 2012, s. 75-96.

- Audyt wewnętrzny systemu bezpieczeństwa systemu informatycznego, [w:] Współczesne zagrożenia bioterrorystyczne i cyberterrorystyczne a bezpieczeństwo narodowe Polski, red. P. Bogdalski, Z. Nowakowski, T. Płusa, J. Rajchel, K. Rajchel, Warszawa 2013, s. 733-743 [współautor: Andrzej Gazda].

- The New economic history and modern trends of development of society, „Institutional Vector of Economic Development”, Issue 6 (2), nr 12, Melitopol 2013, s. 21-34.

- Gotowość do powstania powszechnego rzeszowskiej podziemnej armii (1941-1944), „Prace Historyczno-Archiwalne”, t. XXV, Rzeszów 2013, s. 181-196.

- Tarnowska Powiatowa Delegatura Rządu – szkic do historii, [w:] „Tarnowskie Studia Historyczne”, t. III, 2013, s. 162-175.

- Komunikacja w zarządzaniu kryzysowym na poziomie gminy, [w:] Zarządzanie kryzysowe w administracji, red. R. Częścik, Z. Nowakowski, T. Płusa, J. Rajchel, K. Rajchel, Warszawa-Dęblin 2014, s. 503-519 [współautorzy: Andrzej Gazda, Tadeusz Olejarz].

- Obszczestwiennyj solidaryzm – istorija i sowriemiennost, „Probliemy etiki”, Filozofsko-eticzieskij almanach, Moskwa 2014, s. 19-28.

- Ludowcy w strukturach Delegatury Rządu po akcji „Burza” na Rzeszowszczyźnie, [w:] Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1944/1945-1989). Losy żołnierzy Batalionów Chłopskich oraz działaczy Stronnictwa Ludowego „Roch” po II wojnie światowej, t. 5, pod red. naukową Arkadiusza Indraszczyka, Mariusza Krzysztofińskiego, Warszawa-Rzeszów 2014, s. 95-114.

- Organy bezpieczeństwa struktur administracyjnych polskiego państwa podziemnego, [w:] Dylematy bezpieczeństwa współczesnego państwa. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Rajchelowi, red. naukowa M. Polinceusz, M. Pomykała, Rzeszów 2015, s. 313-321.

- Operacja pokojowa Unii Europejskiej na przykładzie EUMM Gruzja, „Zeszyty Naukowe”, Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, nr 2 (31), 2015, s. 235-246 [współautor: Tadeusz Olejarz].

- Narzędzia zarządzania jakością w analizie i ocenie jakości kształcenia, [w:] Dydaktyka zawodowa. Dylematy i wyzwania, pod red. Romana Stawickiego, Legionowo 2015, s. 146-156 [współautor: Andrzej Pacana].

 

E. Wybrane teksty ogłoszone na stronach www:

1. Delegatura Rządu na Kraj, Board of Editors: London Branch of the Polish Home Army Ex-Servicemen Association, http://www.polishresistance-ak.org/Eseje.htm (2003).

2. Mecenat Polskiego Państwa Podziemnego (1939-1945), Board of Editors: London Branch of the Polish Home Army Ex-Servicemen Association, http://www.polishresistance-ak.org/Eseje.htm (2004).

3. Masakra mieszkańców Staroniwy w 1943 roku nastąpiła po akcji Kierownictwa Dywersji (KEDYWU) Armii Krajowej, http://tajnahistoriarzeszowa.pl/2015/01/12/masakra-mieszkancow-staroniwy-w-1943-roku-nastapila-po-akcji-kierownictwa-dywersji-kedywu-armii-krajowej-prof-grzegorz-ostasz-ostatecznie-rozprawia-sie-z-mitami-naroslymi-wokol-tego-wydarzenia/ (2015)

 

F. Biogramy (144 tekstów opublikowanych m.in. w: „Studiach Rzeszowskich”, „Zeszytach Historycznych WiN-u”, w Polskim słowniku biograficznym (PAN), kolejnych tomach Małopolskiego słownika biograficznego uczestników działań niepodległościowych 1939-1956, w tomach wydawnictwa Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956. Słownik biograficzny oraz w Słowniku biograficznym kobiet odznaczonych Orderem Wojennym Virtuti Militari).

 

G. Naukowo opracowane hasła - 91 - w Encyklopedii Rzeszowa, (Rzeszów 2004, Rzeszów 2011):

(łączna objętość haseł: 5,71 arkusza wydawniczego; 228 516 znaków)

 

H. Artykuły popularnonaukowe - 55 tekstów.

 

 

I. Recenzje, omówienia, przedmowy - 25 tekstów.

 

 

J. Recenzje wydawnicze - 29.

Strony domowe pracowników Politechniki Rzeszowskiej stworzono w oparciu o oprogramowanie udostępnione przez firmę NetFreedom